• drop

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van Adviseringswerk, Directievoering en Controlewerkzaamheden in de bouw/ zorg, van BLOM care innovation 4 people te Oirschot.


Art. 1. Toepassing
Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en zijn van toepassing op aan ons verstrekte opdrachten tot het verrichten van adviseringswerk op het terrein van planontwikkeling, begeleiding, controle en directievoering van bouwprojecten.

Art. 2. Algemene voorwaarden R.V.O.I.
Deze Algemene Voorwaarden als bedoeld, zijn gelijkluidend aan de R.V.O.I.-1998 (regeling van de verhouding van opdrachtgever en raadgevend technisch ingenieur), uitgebreid met onderstaande voorwaarden die met name betrekking hebben op:
a. technische werkzaamheden (art 5 en 6),
b. werkzaamheden door derden (art 7),
c. aansprakelijkheidsaspecten (art. 8),
d. betaling en geschillen (art 9 en 10).
Waar in de R.V.O.I wordt gesproken over adviesbureau dan wel adviseur, wordt in alle gevallen BLOM care innovation 4 people bedoeld, verder in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer. Bij een tegenstelling tussen deze algemene voorwaarden en de R.V.O.I. prevaleren deze algemene voorwaarden.

Art. 3. Offerte en opdracht
a. Een uitgebrachte offerte is drie maanden van kracht.
b. Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de offerte schriftelijk of mondeling is aanvaard.

Art 4. Vergunningen etc.
a. Door de opdrachtgever zal worden gezorgd voor de nodige vergunningen, ontheffingen, toestemmingen e.d., die voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden vereist zijn.
b. Kosten verbonden aan het verkrijgen van het onder a bedoelde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Boetes, schaden aansprakelijkheden e.d. welke voortvloeien uit het niet aanwezig zijn, het onvolledig of het onjuist zijn van het onder a bedoelde, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
c. Indien door het ontbreken van het onder a bedoelde, schade of meerwerk voor de opdrachtnemer ontstaat, zal deze schadeloos gesteld worden door de opdrachtgever.

Art.5. Gegevens en omstandigheden
a. De opdrachtgever voorziet de opdrachtnemer vroegtijdig van kwalitatief volwaardige stukken, tekeningen, contracten en door de opdrachtnemer benodigde gegevens met betrekking tot het te begeleiden project.
b. De opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door of namens hem verstrekte gegevens, alsmede voor het niet verstrekken van door opdrachtnemer benodigde gegevens.
c. Kosten en schade als gevolg van het onjuist, onvolledig of ontbreken van gegevens zoals in de leden a en b bedoeld zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 6. Algemene uitgangspunten, meerwerk
a. Tenzij nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd, is de prijs van de overeenkomst erop gebaseerd dat het te begeleiden bouw-/project van de start van het uitvoeringsproces tot aan de oplevering zal worden begeleid.
b. Wanneer in aanvulling op het onder a gestelde aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht, is dat als meerwerk te verrekenen.
c. Voorzieningen die uit het oogpunt van veiligheid, milieu en bescherming moeten worden genomen zoals bijvoorbeeld het opstellen cq controleren van een veiligheids- en gezondheidsplan, zullen als meerwerk worden verrekend.
d. Werkzaamheden welke niet zijn opgenomen in offerte cq opdracht worden als meerwerk verrekend.
e. Het bijwonen van vergaderingen, uitvoeren van controles op het bouwproject zal altijd ruim vooraf in goed overleg moeten worden vastgesteld. 

Art. 7. Werkzaamheden door derden
De opdrachtgever verleent automatisch zijn goedkeuring aan de opdrachtnemer dat bepaalde onderdelen van de totaalopdracht door de opdrachtnemer aan derden wordt opgedragen.

Art. 8. Aansprakelijkheidsaspecten, vrijwaring en verzekeringen
a. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is geregeld in art. 16 van de R.V.O.I. met in acht name van de hierna volgende bepalingen inzake aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en vrijwaring door de opdrachtgever.
b. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de opdracht, zoals de keuze van de daarin genoemde werkzaamheden, de intensiteit van de te verrichten werkzaamheden, aantal controles cq waarnemingen etc.
c. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in relatie tot directe of indirecte schade, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden dan wel nalatigheden van de opdrachtnemer.
d. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade in welke vorm ook, ontstaan als gevolg van adviezen dan wel nalatigheden van de opdrachtnemer.

Art. 9. Betaling
a. Betaling door de opdrachtgever zal plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
b. In geval van langlopende opdrachten (meer dan een maand), werkonderbreking of stagnatie, kan door de opdrachtnemer worden beslist voor het gereedgekomen gedeelte van de opdracht, een factuur aan te bieden.
c. Reclames ten aanzien van de factuur dienen schriftelijk binnen 10 dagen na factuurdatum bij de opdrachtnemer in bezit te zijn. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
d. Na het verstrijken van de betalingsdatum als onder a bedoeld is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%.
e. Na het verstrijken van de betalingsdatum is de opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd het verschuldigde in te vorderen. De opdrachtgever is dan tevens verschuldigd de incassokosten van 10% over het openstaande bedrag met een minimum van € 250,- verhoogd met eventuele kosten van juridische bijstand, rechtbank, deskundigen, arbitrage e.d.

Art. 10. Geschillen
Voor alle geschillen in relatie tot de opdracht geldt hetgeen bepaald is in art 18 van de R.V.O.I.-1998 in de leden 1 tot en met 4.
Echter in geval van overschrijding van de in de facturen genoemde betalingstermijn heeft de opdrachtgever de keuzemogelijkheid om de gewone rechter in te schakelen.  

Recent news

Recent projects

Recent tweets

  • @frans_blom @claudiareiner01 @delimburger @De_Bouwagenda Inderdaad Motivatie. Maar als scholen het tempo van innovatie en ontwi… https://t.co/1j2h7YA5J8about 44 dagen geleden ago

  • @frans_blom Verandering van bedrijfsnamen. 2019 een nieuwe start met nieuwe naam. Namens ons allen een fantastisch 2019 toeg… https://t.co/EOjssYv7zVabout 145 dagen geleden ago